Publicaties Zwitserleven Fondsen

Op deze pagina vindt u de meest recente publicaties van Zwitserleven Beleggingsfondsen en toelichtingen op beleidswijzigingen binnen de Zwitserleven Beleggingsfondsen. In het archief kunt u oudere documenten terugvinden.
Een exemplaar van één of meer van de hieronder te downloaden documenten kan gratis worden opgevraagd.

  • 30-11-2018:
   Met ingang van 1 januari 2019 wijzigen de voorwaarden van Zwitserleven Beleggingsfondsen
   De wijziging betreft een verruiming van het beleggingsbeleid van Euro Liquiditeitenpool en treft derhalve het Zwitserleven Geldmarktfonds dat uitsluitend in Euro Liquiditeitenpool belegt. In samenhang met het gewijzigde beleggingsbeleid zal tevens de tenaamstelling van Euro Liquiditeitenpool worden aangepast naar Euro Short Duration Pool en de tenaamstelling van Zwitserleven Geldmarktfonds naar Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds. Meer informatie hierover staat in de Toelichting en het Addendum.

  • 18-06-2018:
   Wijziging voorwaarden Zwitserleven Beleggingsfondsen en Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen
   Met ingang van 18 juli 2018 wordt binnen de fondsenparaplu Zwitserleven Beleggingsfondsen het beleid van Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds aangepast, in het bijzonder van de beleggingsrestricties die gelden ten aanzien van het aangaan van kredietrisico.
   Binnen de fondsenparaplu Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen wordt vanaf 18 juli 2018 het beleid aangepast van Zwitserleven Medium Duration Fonds, Zwitserleven Long Duration Fonds en Zwitserleven Ultra Long Duration Fonds. Naast het kunnen beleggen in obligaties, rentederivaten en geldmarktinstrumenten, zal het ook mogelijk zijn om te beleggen in rechten van deelneming in geldmarktfondsen, waarbij dit niet enkel om ontvangen onderpand behoeft te gaan.
   Naast de beleidswijziging zullen in de prospectussen van Zwitserleven Beleggingsfondsen en Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen een aantal tekstuele wijzigingen worden doorgevoerd. Zo wordt de omschrijving van het tegenpartijrisico aangescherpt, waarbij de wijze van uitvoering van derivatentransacties en de risicobeheersingsmaatregelen nader worden omschreven.
   Meer informatie hierover staat in de toelichtingen en de addenda. Toelichting Zwitserleven Beleggingsfondsen en het Addendum Zwitserleven Beleggingsfondsen.
   Toelichting Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen en het Addendum Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen.

  • 19-04-2018:
   Dividendbedragen en uitkeringen over boekjaar 2017
   Tijdens de jaarlijkse vergadering van participanten op 18 april 2018 zijn de dividendbedragen en uitkeringen van de Zwitserleven beleggingsfondsen over het boekjaar 2017 vastgesteld.

   Naam fonds Dividend per participatie
   Zwitserleven Europees Aandelenfonds € 0,55
   Zwitserleven Geldmarktfonds € 0,07
   Zwitserleven Obligatiefonds € 0,25
   Zwitserleven Credits Fonds € 0,20
   Zwitserleven Government 10+Fonds € 2,00
   Zwitserleven Vastgoedfonds € 0,95
   Zwitserleven Wereld Aandelenfonds € 0,85

   Dividendbelasting
   Zwitserleven Beleggingsfondsen houdt 15% dividendbelasting in over de dividenduitkeringen. Dit bedrag vraagt Zwitserleven (handelsnaam van SRLEV N.V.) terug in de aangifte vennootschapsbelasting. Zwitserleven belegt 100% van het dividend voor u. We beleggen zowel de dividenduitkering (na aftrek van de dividendbelasting) als de teruggave van dividendbelasting.

   Ex-dividend en betaalbaarstelling
   Ex dividend: donderdag 24 mei 2018
   Betaalbaarstelling dividend: dinsdag 29 mei 2018

  • 19-02-2018:
   Ruilverhouding Samenvoeging Zwitserleven Aandelenfonds en Zwitserleven Europees Aandelenfonds bekend
   Op maandag 19 februari 2018 is de samenvoeging van Zwitserleven Aandelenfonds en Zwitserleven Europees Aandelenfonds geëffectueerd. De ruilverhouding is op maandag 19 februari 2018 vastgesteld op het aantal malen dat de intrinsieke waarde per participatie van Zwitserleven Aandelenfonds kon worden gedeeld door de intrinsieke waarde per participatie van het Zwitserleven Europees Aandelenfonds. De intrinsieke waarden zijn vastgesteld op 19 februari 2018. Voor iedere participatie in Zwitserleven Aandelenfonds is 1,66617 participaties in Zwitserleven Europees Aandelenfonds ontvangen.

  • 16-02-2018:
   Samenvoeging Zwitserleven Aandelenfonds en Zwitserleven Europees Aandelenfonds
   Op 19 februari 2018 zal Zwitserleven Aandelenfonds worden samengevoegd met Zwitserleven Europees Aandelenfonds. De participaties van Zwitserleven Aandelenfonds worden omgewisseld in participaties Zwitserleven Europees Aandelenfonds. Het resultaat is dat Zwitserleven Europees Aandelenfonds overblijft.
   Meer informatie hierover staat in de toelichting en het addendum.
   Uitgaande van een samenvoeging per 19 februari 2018, is 16 februari 2018 de laatste handelsdag voor Zwitserleven Aandelenfonds. De ruilverhouding wordt op 19 februari bekend gemaakt op de website.

  • 22-01-2018:
   Wijziging Zwitserleven Beleggingsfondsen
   Met ingang van 22 februari wijzigen de voorwaarden van Zwitserleven Beleggingsfondsen, De wijziging betreft een aanpassing van het beleggingsbeleid van Zwitserleven Obligatiefonds. Meer informatie hierover staat in de toelichting en het addendum

  Ga naar het begin van deze pagina

  Het beleggingsbeleid

  ACTIAM staat voor zowel actief als passief beheerde fondsen. Daarbij is sprake van verantwoord vermogensbeheer met lage kosten en transparantie.
  Meer over ons beleggingsbeleid